travnik34.ru

Byapkuhrata

ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Улар борки, оляпсиз нафас Яхшиларни асранг ёмонлар! Болангизга ким одоб берар Яхшиларни асранг ёмонлар! Сизни улар асраётгандек Яхшиларни асранг ёмонлар! Ёзилиш-чун улар сафига Яхшиларни асранг ёмонлар! Хотинлар сизларга эмас эрмаклар, Лозимдир аларни суйиб юрмаклар!

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавил: amerburche
Размер: 66.99 Mb
Скачали:47581
Формат:ZIP архив

Вы можете скачать видео в форматах MP4 лайлай кор хакида шеърлар туплами 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа. Ищите, смотрите, скачивайте видео - все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео. Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube. Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве.


Огрикли сурок, Кадамлар товуши коришик тахкир….

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Алпомиш лайлай кор хакида шеърлар туплами, йигитларнинг шери йук, Чопай деса, чопадиган ери йук. Хаёт булди улим ё уйку. Талпина-талпина ёгдулар томон — Нигохлар ханжарга айланса керак.

Юлдузларга бокма, жоним, юлдузлар- Биздан хамон йирокдадир, йирокдир, Юлдузларга бокма жоним, юлдузлар- Мултиллашиб, ургатгани фирокдир Лайлай кор хакида шеърлар туплами бокма, жоним, юлдузлар- Фирокларда котиб колган сурокдир.

Нолам сенга етмади, Олам учун менданми касд олурсан…. Кандай узар экан узбекнинг оти…. Бу хакда уйламас голибу-маглуб. Куксим ерга уриб, чангаллаб бошим. Бугун- Талвасада жонсарак орзу. Диктатор куппак хакида баллада. Кадрингизни уйламадик, билмадик, Орияти барбод каро ер булдик Эркак номи бор дейсиз, уй сурасиз, Дугалаймиз. Бошкалар кузлайди узганинг молин.

Сунгги нур сачратган умиднинг кузин- Багрига тортмокда ок сийна замон… 5 Бу сийна афсона сингари факат- Эътикод аталмиш рух аро мавжуд.лайлай кор хакида шеърлар туплами

Биз учун бегона экан бу дунё, Орзудек муаллак колган саволмиз. Куйлари — ингрок лайлай кор хакида шеърлар туплами садодир, Йигитлар,кизлари гадодир, Гузал юрт харобдир,адодир… Олимлар каролга айланди.

Багрим бир ой тулдирар деб уйладим, Калкиб к калкиб, ичим тулиб суйладим, Севдим деса севиндим, буй буйладим… Буй буйладим ва охири хур булдим. Хак деганмиз, хак йулидир йулимиз, Хак нурига чулганар унг-сулимиз, Халк уйгонар,бир мушт булар кулимиз. Хурсиникдай куринади тоглар бугун, Кирлар-кирмас, диллардаги догли тугун, Юртга келган бало билиб узин устун- Конга ташна, пичогини кайраб колди.Шоколадим мани


СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ БЕСПЛАТНО

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Эрк йули — курашдир. Бировлар дардида ковурилди жон, Узлигин фош этди хаёт сирлари. Бандаликда бандидирман бадху бадбинлар боис, Бандаликда хам алар измида аммо булмадим.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Шерлар узбек шо Касос муддати олис, Изгиб юриб олинг ис, Бир парча суяк боис… От-а,от,итваччалар. Багрим бир ой тулдирар деб уйладим, Калкиб к калкиб, ичим тулиб суйладим, Севдим деса севиндим, буй буйладим… Буй буйладим ва охири хур булдим.

Олислардан ташланади кузга сароб, Ул саробга етарман деб куплар хароб, Хароб килган кимлар экан юзда никоб… Хувиллаган юртда шулар яйраб колди.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ
лайлай кор хакида шеърлар туплами


Корайди хаёл… Дунёнинг домидан булолмай халос. Мардликни кашф этмок истадим, шу он- Каршимга мардона келдикю отам Менга такдир булиб тутди кулимдан. Ёлгон дунё савдоси, Хислар ганим эмас, умид гадоси… Сабот гирдин кезиб имдод излайди.


Лайлай кор хакида шеърлар туплами